Algemene voorwaarden Casa Fysio

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst
tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van Casa Fysio.
De patiënt geeft de fysiotherapeut toestemming om een behandeling te starten. Dit wordt digitaal vastgelegd in het EPD van de patiënt.
De fysiotherapeut zal de behandeling naar beste kunnen en overeenkomstig de professionele richtlijnen uitvoeren.
Alle informatie die de fysiotherapeut verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling zal hij
vertrouwelijk behandelen. De fysiotherapeut zal deze informatie niet aan anderen
verstrekken tenzij hij daartoe volgens de wet verplicht is of nadat hij daarvoor toestemming
van de patiënt heeft gekregen.
Onze patiënten krijgen na behandeling de declaratie thuisgestuurd. Een uitzondering hierop
zijn diegenen die verzekerd zijn bij een door ons gecontracteerde zorgverzekeraar en zich
aanvullend verzekerd hebben. Voor deze patiënten zal de declaratie rechtstreeks worden
ingediend bij de zorgverzekeraar. Voor de overige zorgverzekeraars kan de patiënt in
overleg met de fysiotherapeut een afspraak maken op welke wijze er wordt gedeclareerd. U
bent te allen tijde er zelf voor verantwoordelijk dat de declaratie wordt voldaan, ongeacht hoe
u verzekerd bent. Declaraties van de fysiotherapeut dienen binnen een termijn van 14 dagen na de
factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert
de patiënt in verzuim. De fysiotherapeut is dan gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom,
of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te
worden afgezegd. Bij het niet op tijd afzeggen van een behandeling heeft de fysiotherapeut
het recht het tarief à €27 voor een niet-nagekomen afspraak in rekening te brengen bij de patiënt
wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld. Als de patiënt in verzuim verkeert heeft de fysiotherapeut het recht incassomaatregelen te
nemen. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip
van de buitengerechtelijke kosten) komen voor rekening van de patiënt. De
buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan,
vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief
omzetbelasting.

Huisregels Casa Fysio

∙ Voor het maken van een afspraak, verzetten van een afspraak en het verifiëren van
de afspraaktijd kunt u contact met ons opnemen via 06-11043263, info@casafysio.nl
∙ Vragen van administratieve aard kunt u, behalve telefonisch of via uw eigen
therapeut, ook per email stellen: info@casafysio.nl
∙ Als u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze tenminste 24 uur van tevoren te
annuleren. Bij niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de door ons gereserveerde
tijd bij u in rekening te brengen.
∙ U wordt geacht op tijd aanwezig te zijn voor de behandeling.
∙ Casa Fysio heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract, zie hiervoor de pagina met praktische informatie op de website.
Het aantal behandelingen en het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed,
verschilt per verzekeraar en per polis. Dat maakt het voor de therapeuten van Casa Fysio onmogelijk om alle verschillende regelingen te kennen. U dient dan ook zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden, hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Check dus zelf uw polisvoorwaarden.

Bejegening & Omgang bij Casa Fysio

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënten zijn er ook een aantal richtlijnen
opgesteld waarnaar Casa Fysio werkt.

De werkwijze aangaande de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de
behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan
worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan
te geven.

Indien er, door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen
van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te
maken. Zo kan de fysiotherapeut een afweging maken of de patiënt behandeld kan worden.

De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en
patiënt aanwezig zijn.

Als er een derde (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig is, zal vooraf
toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te
gedragen. Informaliteit die niet gewenst is, dient achterwege gelaten te worden. Andersom wordt dit ook verwacht van de patiënt naar de fysiotherapeut of andere medewerkers (o.a. stagiaires) van Casa Fysio.
Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut de
behandeling wordt beëindigd.

Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden
gedeeld worden.

Indien u van mening bent dat Casa Fysio niet op de juiste manier met uw gegevens
omgaat, kunt u dit via de binnen de praktijk geldende klachtenregeling kenbaar maken.

Klachtenprocedure Casa Fysio

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de
manier waarop uw fysiotherapeut met u is omgegaan? Dan is het goed om dit kenbaar te
maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Waar kunt u met uw klacht terecht?
Indien u niet tevreden bent over de gegeven behandeling, probeert u dan samen met uw
behandelend fysiotherapeut tot een oplossing te komen. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn of
niet het gewenste resultaat geven, dan kunt u zich wenden tot de praktijkeigenaar Liselotte Boerkamp-de Wit (info@casafysio.nl of 0611043263)

Klachtenregeling Fysiotherapie (KNGF)
Mocht het onverhoopt zover komen dat wij samen niet tot een oplossing komen, dan
hanteren wij de Klachtenregeling Fysiotherapie. Wij zijn daarvoor aangesloten bij het KNGF,
het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. De Klachtenregeling
Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie Fysiotherapie
Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de
Klachtenregeling? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze
commissie geeft een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden op de website:
https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit

Algemene Voorwaarden Casa Fysio versie: 16/09/2021